Metamorfose Afvalwaterzuivering Waarderpolder

Jaar 2023
Typologie Gebouw
Locatie Haarlem Waarderpolder, Nederland
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Rijnland
Samenwerking Witteveen + Bos, Arcadis, Royal Haskoning
Projectarchitecten Syb van Breda, Ruud Burger, Wiola Gaura-Rutowicz, Roos Boerma

Dit is het Masterplan voor de metamorfose van de grootste zuivering van Rijnland (HHR). De zuivering is al ruim vijftig jaar oud, de technische levensduur is ruimschoots overschreden, verdere groei van het aantal huishoudens is voorzien. HHR heeft dan ook besloten om de zuivering ingrijpend te renoveren, de capaciteit te verhogen en flinke stappen te zetten op verdere verduurzaming van het zuiveringsproces. HHR streeft naar vermindering van het energiegebruik door nieuwe technieken. Last but not least wordt met dit plan ook invulling gegeven aan de eigen ambities voor verbetering van de biodiversiteit, landschappelijke inpassing en architectonische kwaliteit van de gebouwen. HHR streeft naar een herkenbare familie van gebouwen op het terrein. Dit masterplan biedt de kwalitatieve kaders voor deze ambities.

Versterking van het monumentale karakter

Van de huidige zuivering blijft straks alleen de slibtorens uit de jaren 60 van de vorige eeuw over. Dit monumentale en symmetrische complex is recent gerenoveerd en kan nog jaren mee in de vernieuwde opzet van de zuivering. De unieke massieve cilindrische baksteenarchitectuur geeft de zuivering een uitgesproken architectonische kwaliteit. Ze vormt de inspiratie voor het nieuwe Masterplan. De symmetrie komt weer terug, maar nu met meer respect voor omgeving, flora en fauna.

Vogelvlucht van de huidige situatie
Vogelvlucht van het nieuwe masterplan
© Hoogheemraadschap Rijnland

Opbouw van het terrein

Het integrale kwaliteitskader

De kunst van een goed kwaliteitskader voor de zuivering is gelegen in een optimale balans tussen vast en flexibel. Gezien het utilitaire karakter van het complex moet flexibiliteit van bouwvormen en inrichting ruimte krijgen. Maar tegelijk is het ook van groot belang dat er een goed samenhangend masterplan wordt gehandhaafd waar HHR langjarig mee uit de voeten kan. Een plan dat garandeert dat alle investeringen die nu in de zuivering worden gedaan logisch en fraai worden uitgevoerd. Al eeuwen lang wordt bewezen dat een goed esthetisch ontwerp een maximale levensduur heeft en de gebruikers overtuigt van de noodzaak om het te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.